Các giao thức phổ biến trong xử lý tại biên

Khi xử lý tại biên (edge processing), các máy tính nhúng thường sử dụng các giao thức để truyền và giao tiếp dữ liệu giữa các thiết bị và hệ thống. Dưới đây là một số giao thức phổ biến trong xử lý tại biên:

  1. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): MQTT là một giao thức giao tiếp nhẹ, đẩy thông tin từ các thiết bị tới máy chủ hoặc ngược lại. Nó thường được sử dụng trong các mạng IoT để truyền thông tin cảm biến và điều khiển giữa các thiết bị và máy chủ.
  2. CoAP (Constrained Application Protocol): CoAP là một giao thức mạng dành cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế như máy tính nhúng. Nó hoạt động trên giao thức UDP và được sử dụng để gửi và nhận thông tin trong mạng IoT và xử lý tại biên.
  3. HTTP (Hypertext Transfer Protocol): HTTP là giao thức truyền thông phổ biến nhất trên Internet, và cũng được sử dụng trong xử lý tại biên. Nó cho phép truyền dữ liệu giữa máy tính nhúng và máy chủ thông qua các yêu cầu (request) và phản hồi (response).
  4. OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture): OPC UA là một giao thức chuẩn trong ngành công nghiệp để giao tiếp và truyền dữ liệu giữa các thiết bị và hệ thống trong môi trường sản xuất. Nó hỗ trợ truyền thông tin thời gian thực và các tính năng bảo mật.
  5. Modbus: Modbus là một giao thức truyền thông phổ biến trong ngành công nghiệp để kết nối các thiết bị điều khiển và cảm biến với các thiết bị trung tâm hoặc máy tính nhúng. Giao thức này thường được sử dụng trong các hệ thống quản lý nhà máy và điều khiển quá trình sản xuất.

Các giao thức này giúp máy tính nhúng truyền và nhận dữ liệu từ các thiết bị khác và giao tiếp với các hệ thống trung tâm hoặc máy chủ. Việc chọn giao thức phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và tính hợp nhất của máy tính nhúng với mạng và hệ thống tổng thể.


Tags


Bài viết liên quan