Dữ liệu lớn của nhà máy sản xuất đến từ đâu?

Dữ liệu lớn (Big Data) trong một nhà máy sản xuất có thể đến từ các nguồn sau:

  1. Dữ liệu cảm biến: Nhà máy thông minh thường được trang bị nhiều cảm biến để giám sát các thông số về nhiệt độ, áp suất, độ rung, mức độ tiếng ồn, chất lượng không khí, lưu lượng chất lỏng, v.v. Dữ liệu từ các cảm biến này có thể được thu thập liên tục và tạo thành dữ liệu lớn.
  2. Dữ liệu từ hệ thống quản lý nhà máy (MES): Hệ thống quản lý sản xuất (Manufacturing Execution System – MES) thu thập thông tin về các quy trình sản xuất, lệnh sản xuất, lịch trình, thông tin vận hành, kết quả kiểm tra, v.v. Dữ liệu này có thể được sử dụng để phân tích hiệu suất sản xuất, định lượng tình trạng máy móc, và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
  3. Dữ liệu từ hệ thống SCADA: Hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) giám sát và điều khiển các thiết bị trong nhà máy. Dữ liệu từ SCADA bao gồm các thông số điều khiển, dữ liệu từ các bộ điều khiển logic, thông tin về trạng thái và hoạt động của các thiết bị.
  4. Dữ liệu từ hệ thống ERP: Hệ thống quản lý doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) thu thập dữ liệu liên quan đến tài chính, vật liệu, lịch sản xuất, quản lý khách hàng, v.v. Dữ liệu này cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh của nhà máy và có thể được kết hợp với dữ liệu từ các hệ thống khác để đưa ra quyết định chiến lược.
  5. Dữ liệu từ các nguồn bên ngoài: Ngoài ra, dữ liệu lớn nhà máy có thể bao gồm dữ liệu từ các nguồn bên ngoài như cơ sở dữ liệu thị trường, dữ liệu về khách hàng, dữ liệu thời tiết, dữ liệu về nguồn lực vật liệu, v.v. Dữ liệu này có thể được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường, dự báo nhu cầu và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Quy mô và đa dạng của dữ liệu lớn trong nhà máy đòi hỏi các phương pháp và công nghệ xử lý dữ liệu phù hợp


Tags


Bài viết liên quan