Hệ thống nhúng là một hệ thống máy tính có mục đích chuyên biệt, chạy trực tiếp hoặc tạo thành một phần của thiết bị. Hệ thống nhúng thường được thiết kế để quản lý thiết bị, thu thập dữ liệu, kiểm soát và giám sát.

Showing all 8 results